[1]
Purwani, R. 2020. POLISEMI DALAM BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa. 13, 02 (Dec. 2020), 11-22. DOI:https://doi.org/10.33557/binabahasa.v13i02.1170.