Purwani, R. (2020). POLISEMI DALAM BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, 13(02), 11-22. https://doi.org/10.33557/binabahasa.v13i02.1170