PURWANI, R. POLISEMI DALAM BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, v. 13, n. 02, p. 11-22, 29 dez. 2020.