Purwani, R. (2020) “POLISEMI DALAM BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS”, Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, 13(02), pp. 11-22. doi: 10.33557/binabahasa.v13i02.1170.