Purwani, R. “POLISEMI DALAM BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS”. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, Vol. 13, no. 02, Dec. 2020, pp. 11-22, doi:10.33557/binabahasa.v13i02.1170.