[1]
Muhsyanur, M. 2021. EKSPRESI IDEALIS PEMERAN UTAMA DALAM NOVEL TUHAN, IZINKAN AKU MENJADI PELACUR KARYA MUHIDIN M. DAHLAN. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa. 14, 01 (Jul. 2021), 22–33. DOI:https://doi.org/10.33557/binabahasa.v14i01.1322.