[1]
Rozie, M. 2019. ANALISIS NILAI-NILAI SOSIAL DALAM KUMPULAN CERITA RAKYAT BANGKA BELITUNG. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa. 12, 2 (Dec. 2019), 27–38. DOI:https://doi.org/10.33557/binabahasa.v12i02.559.