Muhsyanur, M. (2021). EKSPRESI IDEALIS PEMERAN UTAMA DALAM NOVEL TUHAN, IZINKAN AKU MENJADI PELACUR KARYA MUHIDIN M. DAHLAN. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, 14(01), 22–33. https://doi.org/10.33557/binabahasa.v14i01.1322