Muhsyanur, Muhsyanur. 2021. “EKSPRESI IDEALIS PEMERAN UTAMA DALAM NOVEL TUHAN, IZINKAN AKU MENJADI PELACUR KARYA MUHIDIN M. DAHLAN”. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa 14 (01):22-33. https://doi.org/10.33557/binabahasa.v14i01.1322.