Muhsyanur, M. (2021) “EKSPRESI IDEALIS PEMERAN UTAMA DALAM NOVEL TUHAN, IZINKAN AKU MENJADI PELACUR KARYA MUHIDIN M. DAHLAN”, Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, 14(01), pp. 22–33. doi: 10.33557/binabahasa.v14i01.1322.