Rozie, M. (2019) “ANALISIS NILAI-NILAI SOSIAL DALAM KUMPULAN CERITA RAKYAT BANGKA BELITUNG”, Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, 12(2), pp. 27–38. doi: 10.33557/binabahasa.v12i02.559.