Muhsyanur, M. “EKSPRESI IDEALIS PEMERAN UTAMA DALAM NOVEL TUHAN, IZINKAN AKU MENJADI PELACUR KARYA MUHIDIN M. DAHLAN”. Jurnal Ilmiah Bina Bahasa, vol. 14, no. 01, July 2021, pp. 22-33, doi:10.33557/binabahasa.v14i01.1322.