VERAWATY, V.; NOVIARDY, A.; SALINDRA, M. Pengaruh Aksi Damai 212 Terhadap Abnormal Return Saham Pada Kelompok Indeks Saham LQ45. MBIA, v. 17, n. 1, p. 13-24, 23 jan. 2019.